Semalt: Koronawirus pandemiýasy wagtynda SEO-ny ösdürmegiň sebäpleri


Mazmun tablisasy

  1. Giriş
  2. Sarp edijileriň gözleg häsiýeti çalt üýtgeýär
  3. localerli gözleg ösýär ähmiýeti
  4. SEO-nyň uzak möhletli strategiýadygyny ýadyňyzdan çykarmaň
  5. Köplenç gözüňiziň alnynda däl
  6. Hemişe gök öwüsýän mazmuna zerurlyk artykmaç bolup bilmez
  7. Korona wagtynda SEO bilen meşgullanmak sizi yza gaýtarmaga mümkinçilik döreder
  8. Netije

GIRIŞ

Koronawirus pandemiýasy syýahat çäklendirmelerine we karantine sebäp bolanyndan bäri internet ulanylyşy artdy. Internet ulanylyşynyň artmagy bilen, bu sahypalara gözleg traffigi peselip barýarka, möhüm däl web sahypalarynyň köpüsi ýaramaz täsir etdi. Käbir adamlaryň SEO-nyň şol pudaklar üçin ölendigini pikir etmegine sebäp boldy. SEO öldi? Nook, beýle däl.

Häzirki wagtda onlaýn traffigiň esasy böleginden lezzet alýan saýtlar saglyga, habarlara we beýleki ugurlara gönükdirilen möhüm kärhanalardyr. degişli ýerler. Bu, SEO üstünliginiň pudaga baglydygyny aňladýar. Şeýle hem, SEO möhüm we degişli kategoriýadaky kärhanalar üçin möhüm bolsa-da, ähmiýetsiz we wagtlaýyn ýapylan kärhanalar üçin manysyz diýip pikir etmäge mejbur bolup bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, hakykat, SEO şular ýaly döwürlerde möhüm we ähmiýetsiz web sahypalary üçin möhümdir. SEO-nyň henizem durmuşa ukyplydygyny we bu döwürde SEO oýnuňyzy näme üçin güýçlendirmelidigiňizi bilmek üçin okaň.

MASLAHATÇYLARNYARH ÖZÜNI ALMAK ÇYKYRYlýar div> Google Trends tarapyndan döredilen Coronavirus merkeziniň kömegi bilen, koronawirusa esaslanýan gözleg tendensiýalarynyň bozulmagyna aňsat girip bileris. Merkez, işe gaýdyp baranymyzda diri galmagyň adamlaryň aňynda esasy zatlaryň biri - iş ýerinde wirusy ýok etmek, bank hyzmatlaryna girmek we şuňa meňzeşler barada maslahat berýär.


Markalara we SEO-lara görkezýän zady, adamlar iş ýerlerine gaýdyp barýarka, häzirki ýaşaýyş tendensiýasyna gönükdirilen mazmun döredip başlamaly.

Mundan başga-da, pandemiýa iň ýokary derejä ýetende, käbir kompaniýalar mobil Google mahabat traffiginiň iş stolunyň wersiýasyna garanyňda has azalandygyny habar berdiler. SEO-lary iş stolunyň sahypalaryny optimizirlemäge gönükdirdi. Munuň sebäbi adamlar mundan beýläk ýolda bir zatlar etmeli däldi, ýöne indi has köp iş ýerleri açylýar we hemmämiz has erkin aýlanyp başlaýarys, ykjam mahabat traffiginiň köpelmegine taýyn bolmaly. Saidagny, gözleg motorlary üçin iş stoly we ykjam saýtlary hem optimizirlemeli.

Gözleg barada ýene bir möhüm zat, onuň has möhüm bolmagydyr. Bu günler has köp adam gözleg motorlaryna bil baglaýar. Gözleg motorlarynyň üsti bilen köp web sahypasyna traffigiň pes bolmagy mümkin bolsa-da, gözleg motorlaryna göni traffik ýok.

roadolda radio maglumatlaryna bil baglaýan adamlar indi Google-da täzelenmeleri barlaýarlar. Adatça terbiýeçilere bil baglaýan garry nesil kategoriýasyndaky sarp edijiler indi ses kömekçileriniň kömeginden peýdalanýarlar.
Gözleg motorlaryna bil baglamagymyz çalt ösýärkä, gözleg platformalary hem çalt ösýär. Bu, SEO strategiýalarymyza ünsi jemlemegi has möhüm edýär. Googleerli gözleg optimizasiýa usullaryny ulanyp, "ýanymda" aşagynda görünmäge we Google gözleglerinde "häzir açyň".

Sarp edijiler indi önümleri we hyzmatlary ulanmak bilen çäklenýärler. sebitlerinde. Mysal üçin, restoran hyzmatlaryny, öý naharlaryny eltip bermek ýa-da ulag sürmek hyzmatlaryny hödürleýän bolsaňyz, ýerli marka habardarlygyny ýokarlandyrmaly we "meniň ýanymda" we "indi aç" açar sözlerinden peýdalanmaly. Bu hyzmatlary hödürleýändigiňizi bilýän sebitiňizdäki sarp edijiler sahypaňyza sürüler.

Şeýle hem, hödürleýän hyzmatlaryňyzyň töwereginde özboluşly mazmun dörediň, web sahypaňyza, sosial media sahypalaryna goşuň we goşmagy ýatdan çykarmaň Google-da meniň iş sanawymda.

Entek açylmadyk bolsaňyz ýa-da hyzmatlaryňyz entek üpjün edilip bilinmese-de, adamlar tarapyndan tapyljak bu şaýoldan peýdalanmak akyllydyr. töwerekde Mazmunyňyzyň açylyş senesini we beýleki möhüm maglumatlary goýuň. Iň soňunda açanyňyzda işiňizi üstünlik gazanmak üçin akylly usul.

SEO-nyň Uzak möhletli işewürlik strategiýasydygyny ýadyňyzdan çykarmaň

Köplenç SEO usullaryňyzdan garaşýan netijeleriňiz birneme haýal, ýöne yzygiderli bolup geçýär ahyryndan giriş Google-yň ynamyny gazanjak bolýarsyňyz, bu aňsat iş däl.

Google TOP-da bellemek isleýän esasy sözleriňiz üçin esasy bäsdeşlikden ýokary çykyp başlamazdan köp gezek üç aý ýa-da ondanam ýokary wagt gerek. Şonuň üçin bu korona döwründe SEO kampaniýany başlamak akyllydyr, şonuň üçin ýagdaý kadalaşanda, eýýäm garşydaşlaryňyzdan has öňe geçersiňiz.

Geçirilen gözlegler, Google-da birinji orunda durýan bir ýaşa ýetmedik sahypalaryň bary-ýogy 1% töweregi bolandygyny görkezýär. Diýmek, SEO kampaniýaňyzy näçe ir başlasaňyz, işiňiz üçin şonça gowy.

KÖP WAGTLAR, GÖRNÜŞLER DÜZGÜN ÜÇIN

Markaňyz möhüm bolmak üçin görünmeli. Geçirilen gözlegleriň görkezişi ýaly, Covid-19 we SEO bilen baglanyşykly gözlegler bütin dünýäde ýokary derejede alnyp barylýar, mazmunyňyzy işe gaýdyp gelmek we diri galmak ýaly beýleki ugurlar boýunça düzmeli.
Koronawirus dünýä ykdysadyýetine köp zyýan ýetiren ýaly, işiňiz henizem suwlardan howpsuz ýere geçmegiň ýoluny tapmaly. Şonuň üçin görünýän bolmak gaty möhümdir, şonuň üçin markaňyz ýatdan çykmaz.

Şeýle-de bolsa, görünmekden has möhüm zat, zerurlygyň bolmagydyr. Diňleýjilere haýsydyr bir kömek ýa-da möhüm bir zat bermeseňiz, işiňizi adamlaryň ýüzüne sokmaň. Bu döwürde ähmiýetsiz bir iş barada habarlylygy ýokarlandyrsaňyz, hatda sarp edijileriňizi hem öçürip biler we abraýyňyza zyýan ýetirer.

Başga bir tarapdan, sarp edijilere we potensial sarp edijilere marka bahasyna laýyklykda degişli mazmuny mahabatlandyrsaňyz, abraýyňyza oňyn täsir eder.

Mysal üçin, gözellik pudagynda bolsaňyz we "Öýüňiziň howpsuzlygyndan gaşlaryňyzy nädip mumlamaly" hakda blog ýazsaňyz - bu diňe bir sahypaňyza traffigi köpeltmek bilen çäklenmän, müşderileriňiziň pul gazanmakdan has ýokary howpsuzlygyna baha berýän biri hökmünde hem taslamalaşdyrýar.

Senagatyňyza baglylykda bolup biler derejelendirmek has aňsat ýa-da kyn. Mysal üçin, internetde ýokary ygtyýarly web sahypalaryndan mazmunyň köpdügi sebäpli häzirki wagtda saglygy goraýyş pudagy ýokary bäsdeşlik edýär.

Aslynda, ähmiýetsiz iş kategoriýasyna girýän bolsaňyz, häzirki wagtda Google TOP-da ýokary derejäni almak we pozisiýaňyzy berkitmek üçin iň gowy pursat bolup biler, sebäbi bu pudaklarda kän bir bäsdeşlik ýok.

Haýsy pudaga garamazdan, özüňizi görýärsiňiz; SERP-leriň aşagynda däldigiňizi henizem döredijilikli tapmaly.

HEMMESI MAZMUN ÜÇIN GEREK EDIP BOLANOK

Senagata degişli ugurlar barada ýazmaly bolsaňyz-da, hakykat bu mowzuklar (adaty bolşy ýaly) tendensiýalary bilen) belli bir wagtdan soň ulagda azalar. Köplenç bu sahypalar birinji sahypalarda ýerleşmek kyn, sebäbi ýokary ygtyýarly saýtlar we ýokary markalar adatça birinji orny eýeleýärler.

Bu size näçe gerek bolsa şony aňladýar häzirki tendensiýalara esaslanyp mazmun döretmek üçin, pudagyňyzda hemişe gök öwüsýän mowzuklara esaslanýan özboluşly mazmun döretmeli. Bu sahypalar aktual bolup galýar we wagtyň geçmegi bilen tebigy ýagdaýda köp traffik ýygnaýar. Hemişe gök öwüsýän mazmuny neşir etmek, häzirki tendensiýa garamazdan hiç wagt stilden çykyp bilmez.

KORONA WAGTYNDAKY GÖRNÜŞ SIZI TERJIME EDIP BER -19 gutardy. Meta düşündirişleriňize, meta atlaryňyza geçmek, baglanyşyk gurmak strategiýalaryna gatnaşmak, ähli mazmunyňyzy täzelemek, suratlaryňyzyň/infografikanyň at belliklerini sazlamak we umuman SEO amallary bilen meşgullanmak sizi üstünlik gazanar. Nämäniň işleýändigini we nämäniň ýokdugyny öwrenmek üçin amatly pursat.


Semalt-yň mugt web analitik guraly web sahypaňyza çuňňur seljermek we bar bolan SEO ýalňyşlyklaryny düzetmek üçin näme etmelidigiňiz barada düşünje bermek üçin.

JEMLE .JI

As köp adamyň pikiriçe, bularyň hemmesi SEO üçin garaňkylyk. Häzirki ýagdaýa dogry göz aýlamak, pandemiýa gutaransoň üstünlik gazanmak üçin SEO öndürijiligiňize maýa goýmagyň iň amatly pursatlarynyň biridigini size habar berer.

Hemişe gök öwüsýän mazmun ýaly tendensiýa döredýändigiňize göz ýetiriň. Şeýle hem ähmiýetli we görünýän bolmak möhümdir. SEO-nyň uzak möhletli strategiýadygyny ýadyňyzdan çykarmaň, ýöne sarp edijiniň gözleg häsiýetindäki häzirki üýtgeşmelerden peýdalanyň we ýerli SEO-da işläň.